Mūsų vizija, misija, tikslas

JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

 

VIZIJA: 

       Užtikrinti vaiko gerovę, saugumą, siekiant pozityvios jo socializacijos ir integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką.

 

MISIJA: 

      Priimame ir mylime kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką tokį, koks jis yra. Kuriame jaukią, šiltą, kūrybinę  erdvę – namus artimus šeimai. Įtraukiame globojamus (rūpinamus) vaikus į įvairiausią veiklą, sudarome sąlygas protiniam ir fiziniam vystymuisi, perimti tautos kultūros pagrindus. Padedame globojamiems (rūpinamiems) vaikams atskleisti žmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti savo gyvenimą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, sėkmingai integracijai į visuomenę.

 

TIKSLAS:

Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai centre apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

 

UŽDAVINIAI:

  • Kurti saugią ir sveiką ugdymosi, pozityvios socializacijos aplinką, sudarant sąlygas globojamiems (rūpinamiems) vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
  • Saugoti ir stiprinti globojamų (rūpinamų) vaikų fizinę ir psichinę sveikatą per specialistų, šeimynos darbuotojų kompetencijų ugdymą, teikiant pagalbą elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei vaikams su specialiaisiais poreikiais.
  • Įgyvendinant Individualų socialinės globos planą (ISGP) sukurti normalias kasdienio gyvenimo sąlygas ir galimybes visapusiškai vaiko raidai.
  • Ruošti vaikus pozityviai vaiko integracijai į visuomenę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir sugebėjimus, mokyti globojamus (rūpinamus) vaikus planuoti, organizuoti savo veiklą ir laisvalaikį, formuoti sveikos gyvensenos pagrindus.
  • Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės už savo veiksmus, poelgius, darbinius, pagalbos kitam įgūdžius, ruošiant vaikus savarankiškam gyvenimui.
  • Dirbti socialinį darbą su biologinėmis šeimomis, kurių vaikai gyvena vaiko ir šeimos gerovės centre, padėti vaikui sugrįžti į šeimą.
į viršų