Viešieji pirkimai (viešieji ir privatūs interesai)

     VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS:  Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre Viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V1-2 patvirtintu „Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašu“, kuris nustato Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą, užtikrinančią vykdomų pirkimų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, strateginių ir kitų Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro veiklos planų įgyvendinimą, sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMAS: Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (jo aktuali redakcija), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus     2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

SVARBU:

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP)

 

 

 

Viešieji ir privatūs interesai

Milda Cinkuvienė yra paskirta (Centro direktoriaus 2021-01-04 įsakymu Nr. P1-4 Dėl viešųjų ir privačių interesų atitikties pareigūno paskyrimo) Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro (toliau – Centras) Atitikties pareigūne, atsakinga už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

Aktualus Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus 2022-12-06 įsakymas Nr. V1-41 Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Atitikties pareigūno Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre kontaktai:

Milda Cinkuvienė

(8 349) 59212, el.p. mildele.c@gmail.com

Mokyklos g. 6, 55112 Jonava

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ (TAR, 2019-12-02, Nr. 2019-1310)

Skundus dėl Centro veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galite pateiki:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

Kontaktinė informacija:

Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius

Tel. (8 5) 212 4396,

Faks. (8 5) 261 0867

El. p. vtek@vtek.lt

www.vtek.lt

 

 

 

į viršų