Direktorės Gyvenimo Aprašymas (CV)

New Bitmap Image

Vardas, pavardė Emilija Markucevičienė

Gimimo data 1956-10-02

Gimimo vieta Karčių k., Jonavos r.

Tautybė Lietuvė

Šeiminė padėtis Ištekėjusi

Darbovietė Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras

Pareigos Direktorė

Adresas (darbo) Mokyklos g. 6, 52112 Jonava

Telefonas (darbo) 8 349 52442

Faksas 8 349 52442

Adresas (namų) Turgaus g. 23, Jonava

Išsilavinimas:

1975 m. baigta Jonavos 1 vid. Mokykla.

1978 m. baigta Panevėžio J. Švedo pedagoginė mokykla.

1985 m. baigtas Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, įgyta iki mokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, iki mokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

1998 m. baigtas Šiaulių universitetas, įgyta socialinių mokslų Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Pedagoginė veikla:

1978-1984 ikimokyklinės įstaigos auklėtoja.

1984-1990 pradinių klasių mokytoja.

1991-1994 vaikų lopšelio – darželio vedėja.

1994-        vaikų globos namų direktorė.

Kalbos:

Lietuvių k., rusų k., lenkų k.

Lankyti kursai ir įgytos kvalifikacijos:

2018-01-10/11 16 val. mokymai „Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms.“

2017-12-14 8 val. konferencijoje „Integracijos į vietos bendruomenę iššūkiai ir jų sprendimo galimybės.“

2017-11-29 8 val. konferencijoje „Vaiko globa šeimoje: gerosios globėjų ir specialistų patirtys.“

2017-10-09 6 val. seminare „Naujojo darbo kodekso taikymo ypatumai ir praktika viešajame sektoriuje.“

2017-10- 9/13 40 val. seminare „Kvalifikacijos kėlimas vyko pagal individualios priežiūros personalo kvalifikacijos kėlimo programą : „Neįgalaus žmogaus integracija į visuomenę.“

2017-10-17 8 val. seminare „Socialinių darbuotojų kompetencijų įsivertinimas (įvertinimas) bei profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių nustatymas, naudojant metodinį profesinių kompetencijų įsivertinimo įrankį.“

2017- 09- 20 5 val. seminare „Kaip bendrauti, rasti ir palaikyti ryšį su institucijoje globojamu vaiku.“

2017-06- 26/28 16 val. konferencijoje „Kontakto technika, aktyvus klausymas, konsultavimas ir bendravimas su jaunimu“ ir „Smurto apraiškos ir kaip su tuo tvarkytis.“

2017-05-30 8val.  konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant equass kokybės sistemą.“

2017-05-29 8val.  konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant equass kokybės sistemą.“

2017-04-14 6val. seminare „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma.“

2017-03-27, 04-03, 04-10 6 val. seminare „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai pedagogo darbe.“

2017-03-23 8 val. seminare  „Veiklos kokybės vertinimas socialinių paslaugų įmnėse.“

2017-02-15 6 val. seminare „Nauji valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo tvarka ir praktinių užduočių nagrinėjimas.“

2016-12-15 6 val. Respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Priklausomybių raiška socialinėje srityje: iššūkiai ir jų sprendimo būdai.“

2016-11-11 5,5 val. mokymuose „Vaikų, gyvenančių socialinės globos institucijose, paruošimas globai (rūpybai) šeimoje ar įvaikinimui.“

2016-06-13/14 18 val. seminare „Atvejo vadyba ir tarpžinybinis bendradarbiavimas sprendžiant jaunimo sveikatos problemas.“

2016-06-9/10 18 val. seminare „Motyvacinio interviu ypatumai bendraujant su jaunimu.“

2016-06-7/8 18 val. seminare „Kontakto technika, aktyvaus klausymo, konsultavimo ir bendradarbiavimo su jaunimu ypatumai.“

2016-06-2/3 18 val.  seminare „Aktualiausios jaunimo sveikatos problemos.“

2016-06-02 5 val. seminare „Vaikų suicidinis elgesys. Specialistams žinotina.“

2015-12-15/15 išklausė socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programą „Negalios etiketas: bendravimas ir tarpusavio santykiai.“

2015-11-26 8 val. Respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Inovatyvūs metodai socialinės atskirties asmenų integracijos iššūkių kontekste,“

2015-11-18 5 val. tarptautiniame seminare „Pagrindinių vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas komercinio seksualinio vaikų išnaudojimo atvejais. Pagalbos galimybės ir prevencija.“

2015 01   2,5 val.  „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa“

2015-10-29 16 val. gero valdymo principų taikymo Lietuvos savivaldybėse mokymuose.

2015-09-24 seminare „Lytinis švietimas ir seksualinis ugdymas.“

2015-08-26 16 val. mokymų programoje „Veiklos kokybės vertinimo sistemos kūrimas socialinės globos (socialinių paslaugų) įstaigose – paslaugų teikimo proceso kokybės įvertinimas.“

2015-03-24 tarptautinėje konferencijoje „Vaiko teisė į kokybišką globą.“

2015-02-12 6 val. respublikinėje konferencijoje „Socialinio pedagogo kompetencijų raiška ugdymo procese.“

2015-01   8 val. išklausė įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo kursai, išlaikytas egzaminas“

2014-11   Tarptautinė konferencija „Vaiko teisių apsaugos pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“

2014-10      8 val. Tarptautinė konferencija “ Prevention of Fetal Alcohol Spectrum Disorders“

2014-10;11   16 val. Kvalifikacijos kėlimo programa „Darbo su socialinės rizikos klientais ypatumai“

2014-10    Atestuota saugos ir sveikatos klausimais. Gali dirbti vaikų turizmo renginių vadovu“

2014-09    16 val. mokymai socialinių paslaugų įstaigų vadovams „Vadovavimas komunikacijos ir sprendimų priėmimo procesas“

2014-05    6 val. konferencija „Visuomenės vertybiniai pokyčiai:mūsų ir ne mūsų vaikai“

2013-11    16 val. kvalifikacijos kėlimo programa „Darbo su socialinės rizikos klientais ypatumai“

2013-10    6 val.  Seminaras „Įveikime kartu’

2013-06      2 val. kursai „Ūminių infekcinių žarnyno susirgimų prevencija ir kontrolė. Sveikos mitybos principu“

2013-03      6 val. konferencija „Kūrybiškas požiūris į vaikų agresiją“

2013-02  8 val. kvalifikacijos kėlimo konferencija “ Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų  ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių infekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“

2013-01      7 val. konferencija „“Visuomenės sveikatinimas per specialistų, mokytojų ir tėvų kompetencijų ugdymą, teikiant pagalbą elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei vaikams su specialiaisiais poreikiais“, paskaitų ciklas

2012 12      7 val. konferencija „“Visuomenės sveikatinimas per specialistų, mokytojų ir tėvų kompetencijų ugdymą, teikiant pagalbą elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei vaikams su specialiaisiais poreikiais“, paskaitų ciklas

2012-12      16 val  kvalifikacijos kėlimo programa „Darbo su socialinės rizikos grupių klientais ypatumai“

2012-11      7 val. konferencija „Visuomenės sveikatinimas per specialistų, mokytojų ir tėvų kompetencijų ugdymą, teikiant pagalbą elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei vaikams su specialiaisiais poreikiais“, paskaitų ciklas

2012-11      4 val.  konferencija „Kaišiadorių specialiosios mokyklos patirtis ir ateities vizija“

2012-11      6 val.  seminaras „Bendroji psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir ankstyvoji intervencija ugdymo įstaigose“

2012-11       6 val. teorinis ir seminaras „Įtampa ir stresinės situacijos. Jų prevencija ir valdymas“

2012-011     6 val. teorinis ir praktinis seminaras „Vaiko pyktis ir agresija. Ką daryti?“

2012-10       36 val. mokymai “ Pagalba šeimai: socialinės intervencijos metodai“

2012-05      8 val. tarptautinė konferencija “ Rizikos grupės vaikai gerovės kontekste“

2012-05    8 val. civilinės saugos mokymo kursai pagal ekstremalių situacijų valdymo planų rengimo civilinės saugos tęstinė mokymo programa.

2012-03    18 val. civilinės saugos mokymo kursas pagal ūkio objektų ir įstaigų, kuriuose nuolat būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą.

2012-01       8 ak. Val. baigiamoji projekto konferencija „Integracijos į darbo rinką galimybių didinimas globos įstaigose augantiems vaikams“.

              2011-12       6 ak. Val. konferencija „Įvaikinto/globojamo vaiko įvaizdžiai Lietuvos visuomenėje“.

              2011-11      16 val. kvalifikacijos kėlimo programa „Darbo su socialinės rizikos grupių klientais ypatumai“.

             2011-11      3 val. seminaras „Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais“.

            2011-09      3,5 ak. Val. seminaras „Užkrečiamų ligų epidemiologinė situacija Jonavos rajone“.

            2011-06      16 ak. Val. mokymų programa „Socialinės pagalbos procesų dokumentavimas“.

            2011-02      192 ak. Val. seminaras „Vaikų gyvenimo kokybės gerinimas vaikų globos namuose“.

             2011-02      8val. seminaras – lyčių lygybės ir nediskriminavimo svarba teikiant socialines paslaugas. 

             2011-01      40 ak. Val. kompiuterinio raštingumo mokymai „E-CITEZEN PROGRAMA“.  

             2010-11      6 val. kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Įstaigų dokumentų valdymo problemos ir aktualijos, elektroninių dokumentų valdymas“.

į viršų