Struktūra

VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO STRUKTŪRINĖ VALDYMO SCHEMA (*pdf)

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro struktūrinė valdymo schema patvirtinta direktoriaus 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V1-21

 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SĄRAŠAS (*pdf)

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotojų pareigybių (etatų) sąrašas patvirtintas direktoriaus 2023 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. P1-13

 

 

JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA (SCHEMA)

Organizacinė valdymo struktūra – tai visuma priemonių darbui suskirstyti į skirtingas užduotis ir šių užduočių vykdymui koordinuoti. Jos esmė – vienų atsakingų asmenų pavaldumas kitiems, darbo paskirstymo ir kontrolės užtikrinimas. Ši struktūra reikalinga įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Įstaigos vadovai: direktorius,  direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Įstaigai vadovauja direktorius, kuriam pavaldūs visi centro darbuotojai. Direktorius atstovauja įstaigai visose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus, inicijuoja centro metinės veiklos programos rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi centro intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga, priešgaisrine sauga.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams rūpinasi centro materialiniais ištekliais, racionaliu patalpų naudojimu ir paruošimu darbui, sanitarija, higiena, organizuoja jam pavaldžių darbuotojų veiklą, aprūpina reikiamomis darbui priemonėmis ir medžiagomis. Visi administracijos darbuotojai atsakingi už įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, sprendimų priėmimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, rūpinasi įstaigos įvaizdžiu bei veiklos sklaida. Jų darbinė veikla skirta koordinuoti ir kontroliuoti pagal pareigybės apraše priskirtas veiklos sritis.

Įstaigos buhalterija tvarkoma centralizuotai – Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus.

Specialistai:  psichologas, socialinio darbo organizatorius, socialiniai darbuotojai. Šie specialistai atsakingi už galutinius rezultatus – gaunamą paslaugos kokybę, t. y. už pavaldžių jiems darbuotojų, vykdančių paslaugos teikimą, valdymą, dalyvauja komandiniame darbe, teikia pasiūlymus paslaugų kokybės gerinimo klausimais, priima sprendimus dėl reikiamų paslaugų skyrimo asmeniui.

Kvalifikuoti darbuotojai: raštvedys-sekretorius, individualios priežiūros darbuotojai,  pastato remonto darbininkas.

Nekvalifikuoti darbininkai: valytojas, kiemsargis. Šių profesijų darbuotojai vykdo aukštesnių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už darbo rezultatus.

Valdymo stilius. Apibūdinant organizacijos stilių, pažymėtina, jog valdymo stiliai derinami – „iš viršaus į apačią“ bei „iš apačios į viršų“. „Iš viršaus į apačią“ valdymo stilius pasireiškia, kuomet siekiama patarti, informuoti, nurodyti, instruktuoti, įvertinti (įstaigos vadovo,  direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams vaidmuo). „Iš apačios į viršų“ valdymo stilius pasireiškia, pateikiant administracijai informaciją apie tai, kas vyksta žemesniuose struktūros lygiuose. Tai ataskaitos, pasiūlymai, paaiškinimai. Šioje vietoje apibūdinamas socialinių darbuotojų, sveikatos specialisto vaidmuo, kuomet informacija teikiama socialinio darbo organizatoriui ar direktoriui. Šie stiliai apibūdina vertikaliąją komunikaciją. Tačiau naudojama ir horizontalioji komunikacija, kuomet to paties hierarchinio lygio darbuotojai informacija keičiasi tarpusavyje, pavyzdžiui, direkcinių pasitarimų metu.

Vidutinis globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius – 11. Darbuotojų etatai 19,25. Tiesiogiai su globojamais (rūpinamais) vaikais dirbantys – 14,75 etatai. Netiesiogiai su globojamais (rūpinamais) vaikais dirbantys – 4,5 etatai.

 

į viršų