Struktūra

 

JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA (SCHEMA)

Organizacinė valdymo struktūra – tai visuma priemonių darbui suskirstyti į skirtingas užduotis ir šių užduočių vykdymui koordinuoti. Jos esmė – vienų atsakingų asmenų pavaldumas kitiems, darbo paskirstymo ir kontrolės užtikrinimas. Ši struktūra reikalinga įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Įstaigos administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. socialinis pedagogas, kasininkas, raštvedys-sekretorius. Įstaigai vadovauja direktorius, kuriam pavaldūs visi vaikų globos namų darbuotojai. Vaikų globos namų direktorius atstovauja įstaigai visose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus, inicijuoja vaikų globos namų metinės veiklos programos rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi vaikų globos namų intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga, priešgaisrine sauga. Įstaigos buhalteriją tvarko Jonavos rajono savivaldybės centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus specialistas. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams organizuoja socialinį pedagoginį darbą įstaigoje, koordinuoja socialinių pedagogių, socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja visų komandų darbą ir visų specialistų bendradarbiavimą. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams rūpinasi vaikų globos namų materialiniais ištekliais, racionaliu patalpų naudojimu ir paruošimu darbui, sanitarija, higiena, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, aprūpina reikiamomis darbui priemonėmis ir medžiagomis, organizuoja viešuosius pirkimus, atsako už darbų ir civilinę saugą, priešgaisrinę saugą. Visi administracijos darbuotojai atsakingi už įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, sprendimų priėmimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, rūpinasi įstaigos įvaizdžiu bei veiklos sklaida. Jų darbinė veikla skirta koordinuoti ir kontroliuoti pagal pareigybės apraše priskirtas veiklos sritis.

Įstaigoje dirbantys specialistai: specialusis pedagogas, socialiniai pedagogai, vyriausias socialinis darbuotojas, socialiniai darbuotojai, slaugytojas, dietistas, psichologas, neformalaus ugdymo pedagogas. Šie specialistai atsakingi už galutinius rezultatus – gaunamą paslaugos kokybę, t.y. už pavaldžių jiems darbuotojų, vykdančių paslaugos teikimą, valdymą, dalyvauja komandiniame darbe, teikia pasiūlymus paslaugų kokybės gerinimo klausimais, priima sprendimus dėl reikiamų paslaugų skyrimo asmeniui.

Įstaigoje dirbantys kvalifikuoti darbuotojai: socialinio darbuotojo padėjėjai, vairuotojas pastato remonto darbininkas, virėjai, sandėlininkas, siuvėjas. Šių profesijų darbuotojai vykdo aukštesnių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už darbo rezultatus.

Įstaigoje dirbantys darbuotojai: Valytojas, kiemsargis.

Globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius 50. Darbuotojų etatai  47,5. Tiesiogiai su globojamais vaikais dirbantys – 36,3 etatai. Netiesiogiai su globojamais vaikais dirbantys – 11,2  etatai.

STRUKTŪRA (pdf.*)

į viršų